GWS Mashari

*2013

Breeder and owner: Michael Seidlitz

 

    Maysoun Ansata Halim Shah
    Maysouna
  Ansiba Mujalli    
  Ansiba Joumanah Shaikh Al Jiwan
    Menaifah
GWS Mashari
   
   
    Monatasar Madkour
  Munifah Maymoonah
     
  Massilah Madkour
    Maymoonah